Free Mind Festival - BIAŁYSTOK 2017 - 16-17 GRUDNIA

Program

Treść w przygotowaniu.

REGULAMIN FREE MIND KIDS BATTLE

§ 1. Ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych Free Mind Kids Jam 2017

2.      Organizator:


DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych

Ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

15-703 Białystok

Tel. 85 652 51 64

 

freemind@danceoffnia.pl

www.free-mind.pl

www.danceoffnia.pl

Współorganizatorzy:

Rejs Klub Muzyczny

Tańczyć Każdy Może


 

Termin i miejsce:

Sobota, 16 grudnia 2017 r.

Miejsce:

Rejs Klub Muzyczny

Ul. Nowy Świat 2

15-453 Białystok


Kategorie:

- Hip-Hop do lat 11

- Hip-Hop 12-15 lat

- Breaking do lat 11

- Breaking 12-15 lat

           

3.      Celami zawodów są:
 

o   popularyzacja street’owych form tanecznych wśród dzieci oraz młodzieży do lat 15

o   prezentacja umiejętności tanecznych

o   wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z tancerzami w wieku dziecięcym i młodzieżowym

o   promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej w street dance

o   integracja hip-hopowego środowiska tanecznego naszego regionu

o   zwiększanie świadomości oraz pogłębianie wiedzy środowiska tanecznego
w temacie street dance oraz kultury hip-hop

o   wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja Miasta Białystok
 

§ 2. Zgłoszenia

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wysłanie prawidłowego zgłoszenia drogą mailową na adres mailowy: freemind@danceoffnia.pl do dnia 08.12.2017 r. oraz uiszczenie opłaty startowej do 16 grudnia 2017 r.

2.      Opłata startowa wynosi 25 zł za osobę za pierwszą kategorię, dodatkowe 10 zł za kolejną kategorię.

3.      Opłatę startową należy uiścić gotówkowo w siedzibie SDK DanceOFFnia lub podczas rejestracji w dniu zawodów w Klubie Muzycznym „Rejs”.

4.      W przypadku rezygnacji opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5.      Ilość zgłoszeń jest ograniczona. Organizator poinformuje o zamykaniu list startowych. W przypadku dużej ilości zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

6.      W dniu zawodów nie ma możliwości zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach.

7.      Wstęp na imprezę dla widzów jest płatny i wynosi 10 zł od osoby.

8.      Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych oraz promocyjnych.

9.      Uczestnicy akceptując Regulamin zezwalają na wykorzystywanie ich wizerunku
w Internecie, prasie oraz telewizji.

10.  Zgłoszenie do udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo Organizatora do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału.

11.  W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Zawodach.
 

§ 3. Zawody

 

1.      Uczestnikami Zawodów są dzieci oraz młodzież w wieku do 15 roku życia.

2.      Uczestnicy startują w następujących kategoriach tanecznych:

- Hip-Hop do lat 11

- Hip-Hop 12-15 lat

- Breaking do lat 11

- Breaking 12-15 lat

 

3.      Prezentowane pokazy solowe w kołach będą oceniane przez Jury wybrane przez organizatora.
 

4.      Jury ma wyłączne prawo oceniania zespołów.

 

§ 4. Nagrody

Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii tanecznej. Nagrodami będą puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów wydarzenia.

§ 5. Organizacja

 

1.      Instytucja lub osoba fizyczna zgłaszająca uczestników do Zawodów zobowiązana jest do ubezpieczenia ich na czas ewentualnego przejazdu i pobytu na zawodach.

 

2.      Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.

 

3.      Zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. - Uczestnicy do lat 18 powinni być pod opieką osoby dorosłej (1 opiekun na 15 uczestników).

 

4.      Za zniszczone mienie na terenie obiektu, w którym odbywają się Zawody odpowiada Uczestnik/prawny opiekun, który pokrywa koszty naprawy, w razie ewentualnej szkody.

 

5.      Na każde 15 uczestników Zawodów jeden Opiekun/Instruktor otrzymuje bezpłatną opaskę umożliwiającą bezpłatne wejście na Zawody.

 

 

6.      Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. obowiązujących na terenie obiektu Klub Muzyczny „Rejs”.

 

7.      Podany harmonogram Zawodów będzie orientacyjny, a godziny poszczególnych kategorii tanecznych mogą ulec zmianie.

 

8.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów.

 

9.      Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.

 

10.  Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na miejscu.

 

11.  Na rozpowszechnianie reklamy własnej działalności w każdej postaci podczas Przeglądu, należy uzyskać zgodę Organizatora.

 

12.  Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ochronę w trakcie trwania Zawodów.

 

13.  Sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.